| Y || Yotta || 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 || Quadrillion || ital. otto = acht |---
| Z || Zetta || 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 || Trilliarde || ital. sette = sieben |---
| E || Exa || 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 || Trillion || griech. hexákis = sechsmal |---
| P || Peta || 1015 | 1.000.000.000.000.000 || Billiarde || griech. pentákis = fünfmal |---
| T || Tera || 1012 | 1.000.000.000.000 || Billion || griech. téras = Ungeheuer |---
| G || Giga || 109 | 1.000.000.000 || Milliarde || griech. gígas = riesig |---
| M || Mega || 106 | 1.000.000 || Million || griech. mégas = groß |---
| k || Kilo || 103 | 1.000 || Tausend || griech. chílioi = tausend |---
| h || Hekto || 102 | 100 || Einhundert || griech. hekatón = hundert |---
| da || Deka || 101 | 10 || Zehn || griech. déka = zehn |---
--wo du lebst--
| d || Dezi || 10-1 | 0,1 || Zehntel || lat. decimus = zehnter |---
| c || Zenti || 10-2 | 0,01 || Hundertstel || lat. centesismus = hundertster |---
| m || Milli || 10-3 | 0,001 || Tausenstel || lat. mille = tausend |---
| µ || Mikro || 10-6 | 0,000.001 || Millionstel || griech. mikrós = klein |---
| n || Nano || 10-9 | 0,000.000.001 || Milliardstel || griech. nănos = Zwerg |---
| p || Piko || 10-12 | 0,000.000.000.001 || Billionstel || ital. piccolo = klein |---
| f || Femto || 10-15 | 0,000.000.000.000.001 || Billiardstel || skand. femten = fünfzehn |---
| a || Atto || 10-18 | 0,000.000.000.000.000.001 || Trillionstel || skand. atten = achtzehn |---
| z || Zepto || 10-21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 || Trilliardstel || lat. septem = sieben |---
| y || Yocto || 10-24 | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 || Quadrillionstel || lat. octo = acht